Podmienky používania web stránky

Táto stránka vás oboznamuje s podmienkami používania, na základe ktorých môžete používať našu webovú stránku a náš online kurz. Pred použitím stránky si pozorne prečítajte tieto podmienky používania. Používaním našej stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami používania a zaväzujete sa ich dodržiavať. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami používania, nepoužívajte našu stránku.

Platforma GreenGate bola financovaná z projektu EÚ „KA220-ADU – Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých“.

Informácie o nás

Za obsah portálu sú zodpovední:

  • Educasoft Solutions s.r.o., IČO: 27256855, sídlo: Nad Kazankou 649/46, 171 00 Praha 7, Česko
  • GreenScan s.r.o., IČO: 06496245, sídlo: Příseka ev. č. 4, 582 91, Česko
  • CEEV Živica, IČO: 35998407, bydlisko: Račianska 78, 831 02 Bratislava, Slovensko
  • Fakulta ochrany životného prostredia, registračné číslo: 2257092000, bydlisko: Trg mladosti 7, 3320 Velenje, Slovinsko

Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť GreenScan. Za funkčnosť e-learningového kurzu zodpovedá spoločnosť Educasoft Solutions s.r.o.

Prístup na našu stránku

Používanie týchto stránok a obsahu kurzu je pre používateľov bezplatné.

Educasoft Solutions s.r.o., GreenScan s.r.o., CEEV Živica, Fakulta ochrany životného prostredia alebo akákoľvek tretia strana neposkytujú záruku za správnosť, aktuálnosť, spracovanie, úplnosť alebo vhodnosť informácií a materiálov umiestnených na tejto webovej stránke na akýkoľvek účel. Používateľ berie na vedomie, že tieto informácie a materiály môžu obsahovať nepresnosti alebo chyby. Ak používateľ zistí nepresnosť alebo chybu, odporúča sa ju nahlásiť na e-mail: info@greenscan.cz.

Všetky informácie alebo materiály z tejto webovej stránky používa používateľ na vlastné riziko a spoločnosti Educasoft Solutions s.r.o., GreenScan s.r.o., CEEV Živica ani Fakulta ochrany životného prostredia nenesú zodpovednosť za ich použitie. Používateľ je zodpovedný za to, či produkty, služby alebo informácie dostupné na tejto webovej stránke spĺňajú jeho špecifické požiadavky.

Táto webová stránka môže obsahovať aj odkazy na iné webové stránky. Takéto odkazy majú používateľovi uľahčiť prístup k ďalším informáciám. Neznamená to, že spoločnosti Educasoft Solutions s.r.o., GreenScan s.r.o., CEEV Živica alebo Fakulta ochrany životného prostredia súhlasia s obsahom tejto webovej stránky. Educasoft Solutions s.r.o., GreenScan s.r.o., CEEV Živica ani Fakulta životného prostredia nezodpovedajú za obsah a bezpečnosť webových stránok, na ktoré sa v kurze odkazuje.

Používanie týchto webových stránok a prípadné spory, ktoré môžu z takéhoto používania vzniknúť, sa riadia platnými právnymi predpismi Českej republiky.

Ochrana duševného vlastníctva

Táto webová stránka obsahuje materiály, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod licenciou spoločností Educasoft Solutions s.r.o., GreenScan s.r.o., CEEV Živica alebo Fakulty ochrany životného prostredia. Tento materiál zahŕňa okrem iného fotografie, videá, pracovné materiály, dizajn, usporiadanie, vzhľad a grafiku webovej stránky. Reprodukcia alebo akékoľvek iné použitie týchto prvkov je zakázané.

Obsah platformy je používateľom poskytovaný pod licenciou Creative Commons „Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International“ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Pri všetkých ochranných známkach použitých na tejto webovej stránke je uvedený vlastník, pokiaľ nejde o ochranné známky vo vlastníctve spoločností Educasoft Solutions s.r.o., GreenScan s.r.o., CEEV Živica alebo Fakulty ochrany životného prostredia, alebo o ochranné známky, na ktorých používanie má niektorý z týchto subjektov výhradné právo.

Projekt GreenGate sa realizoval v rámci programu Erasmus+ KA220-ADU - Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých s finančnou podporou EÚ.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani agentúra EACEA za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Táto platforma sa riadi dohodou Creative Commons. CC BY-NC-ND - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/